بيمارستان فوق تخصصي چشم پزشكي نگاه
شماره پذيرش
ش قبض يا كد ملي
جهت بيماران بستري در شماره پذيرش شماره پرونده
و در باكس بعدي شماره سريال را وارد نمائيد
شركت طراح داده پيشرو