بيمارستان فوق تخصصي چشم پزشكي نگاه
كد كاربر
كلمه عبور
برای بیماران سرپایی در کد کاربر شماره پذیرش و در کلمه عبور کد ملی را وارد نمائید
برای بيماران بستري در کد کاربر شماره پرونده و در کلمه عبور شماره سريال را وارد نمائيد
شركت طراح داده پيشرو