آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی چشم نگاهبيمارستان فوق تخصصي چشم پزشكي نگاه
كد كاربر
كلمه عبور
برای بیماران سرپایی در کد کاربر شماره پذیرش و در کلمه عبور کد ملی را وارد نمائید
برای بيماران بستري در کد کاربر شماره پرونده
و در کلمه عبور شماره سريال را وارد نمائيد
شركت طراح داده پيشرو(طب پرداز)